CASTELL DE BENISSILI

El castell d’Alcalà o de Benissili està situat a l’entrada de la Vall que ve de l’interior, a 784,7 metres d’altura.

Històricament es coneix com a castell d’Alcalà, i així apareix en els documents de l’època, però és més conegut amb el nom de castell de Benissili, ja que aquesta població és la que està més pròxima a la fortalesa.
La funció històrica del castell era la de vigilar i defendre l’entrada a la vall des de l’interior.
Aquest castell segueix les pautes normals del castell musulmà, amb albacar (pati gran) i celoquia (ciutadella), però destaca la gran extensió, la complexitat estructural i les defenses naturals que presenta.
Es poden distingir tres estructures tancades i comunicades o recintes que s’ajusten a les cotes del terreny: la celoquia i dos albacars. Els dos albacars són de major superfície que la celoquia. La celoquia se situa a la part més alta del penyal i està formada per una sèrie de construccions, en les quals poden apreciar-se per l’extrem sud-oest una torre semicircular i per l’altre extrem unes restes molt arrasades del que podria ser una altra torre. S’accedeix a aquest últim recinte per un ingrés en colze situat al costat de ponent i defensat per una altra torre de planta rectangular. La factura dels murs i cubs és generalment de tapiera de diferents mides i trobem obra de mamposteria en opus incertum a les fonamentacions de molts dels seus murs. L’albacar s’estén cap a llevant i està definit per murs de tapiera amb un ingrés en colze. El tercer recinte o intermedi, presenta les mateixes característiques que l’interior, encara que té un aljub.
Era la residència d’al-Azraq durant la seua primera sublevació (1247-1258). Així s’indica en el Llibre dels feits o Crònica de Jaume I, c. 376:

…E en l’altre dia, oïda la missa, anam-nos-en a Alcalà, e no ens hi gosà esperar, e mudà’s a Gallinera. E nós anam a Alcalà, car allí tenia son alberg major que en altre llogar…

Però el més interessant, segons Josep Torró, és la possibilitat de l’existència d’un poblat a l’interior del recinte del castell basant-se en les restes d’habitacions que conté l’albacar. De fet, la donació d’Alcalà que fa Alfons III en 1288 a B. de Vilafranca s’expressa en termes de castrum et villam, és a dir, el castell i la vila d’Alcalà de Gallinera.
En les proximitats del castell hi ha una font i una bassa que recull les seues aigües.

CRONOLOGIA
El castell podria remuntar-se al segle XI i prolongar-se fins al XV, és a dir, es tracta d’un jaciment postcalifal o com a màxim fundat en els últims anys del califat.

HISTÒRIA DEL CASTELL
La primera notícia escrita data de 1245, amb la firma del tractat del Pouet, entre el rei Jaume I i al-Azraq, pel qual aquest últim cedeix al cristianisme els castells de Pop i Tàrbena, reté per a si mateix els d’Alcalà i Perputxent, i es compromet a entregar tres anys més tard els de Gallinera, Margarida, Xeroles i Castells.

L’1 de juny de 1258, el castell és pres pel rei Jaume I. També quedà constància d’això a la Crònica de Jaume I, c. 376:

E no volem dir totes les coses que hi foren feites, car seria allongament del llibre: mas al vuité dia cobram Alcalà, e Gallinera, e setze castells que al-Azraq ens havia emblats e tolts…

Uns dies abans, el 26 de maig, davant la imminència de la presa del castell, Jaume I fa donació a Gil Eiximeni del castell d’Alcalà i el de Margarida amb les seues alqueries i fortificacions, però no a perpetuïtat.

L’any 1261 el castell torna a estar en mans del rei, qui el cedeix a diferents personatges per a cobrir els seus deutes.
Entre 1261 i 1263 retenen el castell els fills d’Eximen de Foces fins a cobrar-se el que el rei els deu.
De 1267 a 1271, s’embarga a favor de Pere Ferrando, fill natural de Jaume I.
En 1271 tindrà l’alcaldia Pere Roiç de Corella.
En abril de 1273 s’entrega a Berenguer de Latera, per deutes al rei, i per la mateixa causa, tres mesos després, el 19 de juliol, a Pere Diego Muñoz.
En 1275, s’embarga a favor de Mateu de Montreal, qui té l’alcaidia fins a 1277.
Entre 1278 i 1282, després de la fi de la sublevació i pacificació dels mudèjars, el nou rei Pere III el Gran (I de València) encomana la custòdia del castell a Roderic Jiménez de Luna.
En 1283, el torna a tindre Mateu de Montreal, per un altre deute al rei.
L’any 1286 les rendes del castell són per a Jaume de Manso i el 1287 són, de nou, per a Pere Ferrando.
El 27 d’agost de 1288 el castell d’Alcalà deixa de pertànyer als reis d’Aragó per la donació del castell que efectua Alfons III a un rossellonés, Bernat Guillem, de Vilafranca de Conflent, en recompensa per les pèrdues que havia tingut en la guerra contra França de 1282-1285. Aquesta donació acaba amb la situació de reialenc per al districte del castell d’Alcalà que passa a ser un senyoriu feudal.

BIBLIOGRAFIA
– SEGURA MARTÍ, J.Mª -TORRÓ ABAD, J. (1985): Torres i castells de l’Alcoià-Comtat, Congrés d’Estudis de l’Alcoià-Comtat: Catàleg exposició, Alcoi.
– RUBIO, F. (1986): Castillo de Alcalà, Arqueología en Alicante 1976-1986, Alacant, pp. 37-40.
– RUBIO, F. (1988): Catálogo de yacimientos y materiales altomedievales y musulmanes, L’Ull de Moro.
– SOLAZ, V.-BOHIGUES, C. (1983): Arquitectura hispano-musulmana en la Vall de Gallinera. Inèdit.

No te la pots perdre

Castell de Benissili i poblat ibèric

Una ruta imprescindible per a conéixer a fons el castell de Benissili
Accedeix
Castell Gallinera
Castell Benissili
Torre de la Foradà
Castellot
El fortí de l'Almiserà
La Torreta del Llimener
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google